Skip to content

ไฟล์ ppt ภาษีอากร

Advertisements

แบบฝึกหัดเรื่องจุดคุ้มทุน

ผู้ผลิตปากกาหัวสักหลาด (felt-tip pen) รายหนึ่ง คาดคะเนความต้องการซื้อปากกาหัวสักหลาดของลูกค้าในเดือนถัดไปอยู่ที่ 30,000 ด้าม โดยต้นทุนคงที่ของการผลิตปากกาหัวสักหลาดคิดเป็น 250,000 บาทต่อเดือน และต้นทุนผันแปรอยู่ที่ด้ามละ 3.70 บาท จงหาว่า
1.ปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุนจะเป็นเท่าใด ถ้ากำหนดราคาขายปากกาที่ราคาด้ามละ 10 บาท
2.ควรกำหนดราคาขายปากกาที่ด้ามละกี่บาทจึงจะทำให้มีกำไร เดือนละ 150,000 บาท (ถ้าความต้องการที่คาดคะเนไว้นั้นเป็นจริง)

กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายสุนทรอายุ 34 ปี มีภรรยาและลูก 2 คน ขณะนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตในโรงงาน ของบริษัท ไทยก้าวหน้า จำกัด เขาทำงานในบริษัทนี้มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 2 ครั้ง ครั้งแรก จากหัวหน้าคนงาน เป็นหัวหน้าคนงานทั่วไป  และครั้งที่สอง ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิต เมื่อ 2 ปีมาแล้ว เขามีความสุขกับงานของเขามาก เป็นงานที่มีความท้าทาย ได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน และมีความเชื่อว่าโอกาสของการเลื่อนตำแหน่งยังมีต่อไปอีก ขณะนี้เขาได้รับเงินเดือนเท่ากับ 15,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบเท่ากันแล้ว จะเท่ากับ 17,500 บาท สภาพแวดล้อมของการทำงานของสุนทรอยู่ในสภาพที่ไม่ดี คือมีสถานที่คับแคบและไม่สะดวก ยิ่งกว่านั้นสุนทรยังผิดหวังต่อการขาดความสามารถด้านเทคนิคของผู้บังคับบัญชาของเขาเป็นอย่างมาก (ผู้จัดการผลิต) เขาไม่พอใจต่อกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำให้เขาต้องเสียเวลาประมาณ 5% กับงานประจำ

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในตำแหน่งหน้าที่ของเขาขณะนี้แล้ว เขาต้องการทำงานกับบริษัท ไทยก้าวหน้า จำกัด ต่อไปอีก และต้องการเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถและความคิดริเริ่มให้ได้

คำถาม     จงอธิบายถึงความต้องการของนายสุนทรที่จูงใจให้เขาทำงานอยู่กับบริษัท ไทยก้าวหน้า จำกัด พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นต่อไปอีกในแง่ของ
ก. ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow
ข. ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg

กรณีศึกษาการจัดองค์การ

บริษัท EOP จำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยจำหน่ายทั่วประเทศ ในปัจจุบันการจัดแผนกงานของบริษัทใช้หน้าที่เป็นหลัก โดย รองประธานฝ่ายวิศวกรรม รองประธานฝ่ายการเงิน รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายผลิต และรองประธานฝ่ายวิจัยและการพัฒนา จะต้องรายงานโดยตรงต่อประธานบริษัท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานบริษัทกำลังพิจารณาปรับโครงสร้างองค์การใหม่ มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทให้ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และมีการกระจายอำนาจภายในบริษัทมากขึ้น

คำถาม      ให้นักศึกษาเสนอแนะโครงสร้างองค์การที่เป็นไปตามเป้าหมายของประธานบริษัท